Všeobecné obchodní podmínky

 1. Základní pojmy
  1. Zhotovitel – Tereza Kuchařová, se sídlem Ovčárecká 472, Kolín, IČ: 04696409.
  2. Objednavatel – fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb výše uvedeného zhotovitele.
  3. Internetové stránky zhotovitele – www.translatorka.cz
  4. Email zhotovitele – info@translatorka.cz
  5. Překladatelské služby – soubor služeb souvisejících s překladem textu z jednoho jazyka do jiného, korekturou, úpravou textů apod.II. Úvodní ustanovení
  1. Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem a zhotovitelem.
  2. Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky, a to i formou elektronické pošty a formou elektronických objednávkových formulářů.
  3. Objednávka je vždy potvrzena zhotovitelem, až poté je považována za přijatou.
  4. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran.

  III. Předmět plnění
  Předmětem plnění je provedení služeb souvisejících s předmětem podnikání zhotovitele, tedy vyhotovení překladu podle požadavků uvedených v objednávce.

  IV. Překlady
  1. Všeobecná ujednání
  1.1. Zhotovitel se zavazuje po splnění podmínek uvedených v článku I vyhotovit sjednanou zakázku dle ujednání a to v určeném jazyce, ve sjednané době a předat ji dohodnutým způsobem.
  1.2. Objednavatel se objednávkou zavazuje převzít vyhotovenou zakázku a uhradit zhotoviteli výslednou cenu zakázky dle ustanovení článku V.

  2. Termín předání zakázky
  2.1. Objednavatel je povinen zhotoviteli bezprostředně písemně potvrdit obdržení zakázky.
  2.2. Pokud objednavatel nesplní svoji povinnost uvedenou v odst. 2.1. a ani ve lhůtě 24 hodin po uplynutí termínu předání zakázky písemně neurguje dodání zakázky, má zhotovitel za to, že objednavatel zakázku řádně a včas obdržel.
  2.3. Odmítne-li objednavatel bez závažného důvodu uznaného oběma stranami převzít řádně sjednanou a vyhotovenou zakázku, považuje se tato zakázka za splněnou a zhotoviteli vzniká právo vystavit fakturu a objednavateli vzniká povinnost tuto fakturu uhradit.

  3. Práva a povinnosti
  3.1. Obsahuje-li text, který je předmětem objednávky, odborné a jinak zvláštní výrazy, zkratky apod., je objednavatel povinen předat zhotoviteli seznam používané příslušné terminologie v příslušném jazyce nebo poskytnout zhotoviteli jiné pomocné materiály či do objednávky uvést odpovědnou osobu, která bude konzultací odborné terminologie pověřena. Pokud tak neučiní, na pozdější reklamace týkající se této terminologie nebude brán zřetel.
  3.2. Objednavatel je povinen informovat zhotovitele o všech okolnostech majících rozhodující vliv na splnění jeho závazku k úhradě zakázky. Objednavatel je povinen informovat o tom, zda došlo k rozhodnutí o prohlášení konkursu na jeho majetek nebo zda vstoupil do likvidace.
  3.3. Zhotovitel nenese odpovědnost za případné důsledky spojené s porušením autorského práva.
  3.4. Zhotovitel se zavazuje uchovat v tajnosti všechna jednání spojená s předmětem plnění a dále se zavazuje, že bude považovat všechny materiály, které mu objednavatel předloží, za přísně důvěrné.

  4. Reklamace
  4.1. Vyhotovená zakázka má vady v případech, kdy nebyla vyhotovena v souladu s objednávkou nebo v odpovídající kvalitě.
  4.2. V ostatních případech se má za to, že zakázka byla řádně vyhotovena.
  4.3. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci je nutné uvést její důvod a popsat charakter vad.
  4.4. Pokud uzná zhotovitel reklamaci objednavatele za důvodnou, zajistí na vlastní náklady korekturu nebo poskytne objednavateli slevu dle dohody.

  5. Lhůta k uplatnění reklamace
  5.1. Nároky plynoucí z odpovědnosti za vady zanikají, jsou-li uplatněny opožděně.
  5.2. Objednavatel je povinen uplatnit nároky z vad zakázky u zhotovitele bez zbytečného odkladu bezprostředně poté, co je zjistí.

  V. Cena zakázky
  1. Podkladem pro cenovou kalkulaci zakázky je platný ceník služeb zhotovitele a tam uvedený způsob pro výpočet ceny.
  2. Pokud předběžná cena zakázky vychází pouze z odhadu počtu jednotek, řídí se kalkulace ceny skutečným počtem jednotek (u překladu v cílovém jazyce).
  3. Všechny ceny uvedené v ceníku služeb jsou bez DPH, je možné vystavit fakturu i s DPH, v tomto případě je k uvedeným cenám připočteno 21%.
  4. Ceník služeb je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek.

  VI. Platební podmínky
  1. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad v okamžiku vyhotovení zakázky dle objednávky.
  2. Podkladem k úhradě ceny zakázky je daňový doklad vystavený zhotovitelem, který je splatný ke dni uvedenému v tomto daňovém dokladu.
  3. Při prodlení s placením uhradí objednavatel zhotoviteli 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
  4. Při opožděné platbě je úhrada objednavatele nejdříve započítána na poplatek z prodlení a zbývající část na dluh samotný.
  5. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednavateli zálohovou fakturu splatnou v termínu na faktuře uvedeném.

  VII. Odstoupení od smlouvy a náhrada škody
  1. Každá ze smluvních stran má právo odstoupit od smlouvy tehdy, pokud se po uzavření smluvního vztahu vyskytly na její straně neodstranitelné překážky, které brání splnění závazku.
  2. To, že od smlouvy jedna strana odstupuje, je povinna sdělit druhé písemně.
  3. Zhotovitel neodpovídá objednavateli za škodu, která mu vznikne z nerealizování uzavřené smlouvy, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných a neodvratitelných událostí, kterým zhotovitel nemohl zabránit.
  4. Objednavatel je oprávněn od plnění zakázky překladu odstoupit písemným oznámením doručeným zhotoviteli. Účastníci sjednávají, že v takovém případě bude objednavatel povinen zaplatit zhotoviteli odstupné, označené též případně jako storno poplatek, ve výši 10 % z ceny objednaného překladu, na kterém doposud zhotovitel nezačal pracovat, maximálně však odstupné ve výši 1 500 Kč; 10 % z ceny objednaného překladu plus cena rozpracovaného přeloženého textu do doby odstoupení od smlouvy v případě překladu, na kterém zhotoviteli již začal pracovat, splatné v den doručení oznámení o odstoupení od smlouvy.

  VIII. Závěrečná ustanovení
  1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak, řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb.
  2. Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 6. 1. 2016.